Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ
       อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม บนฐานศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และให้บริการความรู้แก่ประชาชน